روستاي پاژ (زادگاه فردوسي)

روستاي پاژ نام روستايي است كه در ۱۵ كيلومتري شمال شرقي مشهد و در تقاطع جاده ي كلات و كارده . اين روستا يك خيابان اصلي با نام "فردوسي" دارد كه از جاده ي كلات منشعب مي شود و خيابان هاي فرعي آن نيز براساس همين خيابان اصلي شماره گذاري شده اند. اين روستا محل تولّد بزرگاني همچون ابوالقاسم فردوسي شاعر حماسه سراي ايراني بوده. زادگاه فردوسي، روستايي سرسبز است كه از باغ هاي انگور پوشيده شده. حدود ۵۰۰ متري شمال پاز كه بر بلنداي تپه اي در جلگه قديم خراسان قرار گرفته، تپه اي با قدمت نامعلوم قرار دارد كه خرده سفال و كاشي هاي رنگارنگ اطراف و روي آن پراكنده اند و تاريخ كهن آن را نشان مي دهند. مي گويند اين آثار يادگار سده هاي اوليهء قرون اسلامي تا حدود قرن دهم قمري است. پاز يا پاژ در لغت به معناي هديه ي است كه فرد داراي رتبه و مقام به فرد ديگر هم تراز خود مي دهد.
زادگاه فردوسي بزرگ روستاي پاژ است كه در تقاطع جاده كارده به كلات نادري و ۱۵ كيلومتري شهر مشهد قرار داره . در ميانه روستا و ۷۰۰ متري شمال آن دو تپه باستاني ديده ميشه كه مربوط به پاژ قديمه و نشان دهنده تاريخ اين منطقه پس از اسلام تا قرن نهم و دهم هجريه .