موزه سكه آستان قدس رضوي

گنجينه ي سكه هاي نقره و طلاي آستان قدس رضوي، به عنوان گنجينه تخصصي در ميان مجمع موزه هاي آستان قدس رضوي فضايي به مساحت ۲۰۰ متر به خود اختصاص داده، كه در اين گنجينه، مجموعه اي از سكه هاي نقره و طلا از دوران قبل از اسلام، سكه هاي دوره اسلامي و ساير كشورهاي جهان موجوده. تقريبا تمام سكه هاي به نمايش در آمده در اين گنجينه از هدايايي ست كه توسط مجموعه داران داخلي و مجموعه داران خارجي از حوزه ي خليج فارس اروپا و امريكا به آستان قدس رضوي اهداء كردن. اين گنجينه حدود ۳۵ هزار سكه داره كه شامل سكه هايي از سلسله هخامنشيان، اسكندر مقدوني، سكه هاي شاهان اشكاني، ساساني ،عرب ساساني و بني اميه، سكه هاي نقره دوران ولايت عهدي امام علي ابن موسي الرضا (ع) موجوده. همچنين سكه هايي از دوره اي مانند دوره طاهريان، سربداران ، تيمرويه، افشاريه، زنديه، قاجار و معاصر موجوده. سكه طلا مرداوي جبن زيار هم در اين موزه موجوده.