موزه قرآن

تو اين مجموعه مي تونين نمونه هاي تذهيب استادان هنر و كتاب قرآن هاي خيلي قديمي رو از نزديك ببينين.