مسجد گوهرشاد

در مجاورت حرم رضوي، در شلوغ ترين بخش هاي ورودي و خروجي حرم، مسجدي قديمي ديده ميشه كه به دليل اتفاقات تاريخي متعدد، بارها اسمشو شنديم و خونديم. اين بنا عظيم ترين مسجد چهار ايواني ايرانه كه در سال ۸۲۱ هجري قمري به دستور گوهرشاد آغا همسر شاهرخ تيموري و با معماري قوام الدين شيرازي در مجموعه حرم امام رضا (ع) ساخته شده. اين مسجد با وسعت ۹۴۱۰ متر مربع داراي چهار ايوان به اسم هاي مقصوره، دارالسياده، حاجي حسن و آب و هفت شبستانه. بزرگترين ايوان مسجد، مقصوره اونه كه با مقرنس كاري و كتيبه خط ثلث بايسنغر ميرزا و كاشي كاري بسيار زيبايي تزئين شده. از جلوه هاي ديگه مسجد جامع گوهرشاد، منبر صاحب الزمان رو ميشه نام برد. در ورودي رواق امام خميني تابلوي ورود به اين مسجد ديده ميشه و نمازهاي جمعه و ديگر برنامه هاي مهم مذهبي و فرهنگي هنوز هم در اين مسجد كه حالا بخشي از صحن ها به حساب مياد، برگزار ميشه.