حمام مهدي قلي بيك و موزه مردم شناسي (حمام شاه)

از ديدني هاي مشهد ميشه به حمام «مهدي قلي بيك» اشاره كرد كه درست وسط بازار بزرگ مشهد قرار داره . اين حمام كه تا همين اواخر مورد استفاده قرار مي گرفته از آثار قلي بيك ،آخور باشي شاه عباس صفوي بوده . اين حمام فضاهاي متعددي داره كه زيباترينش سربينه و هشت ستون سنگي اونه. سازنده اين حمام آن را وقف آستان قدس كرده . سال ۱۳۸۵ با بازسازي آن به موزه «مردم شناسي» تبديل شده و در آن لوازم قديمي مورد نياز در حمام به نمايش درمياد .