مدرسه نواب (صالحيه نواب)

مدرسه نواب مربوط به دوره صفوي - دوره معاصر است و در مشهد، خيابان عليا، خيابان نادري كنوني واقع شده است . اين بنا با نام صالحيه نواب نيز شناخته ميشود. اين بنا به همت ابوصالح رضوي در دوره سلطنت شاه سليمان صفوي به سال ۱۰۸۶ قمري بنا شده است. مدرسه نواب در خيابان شيرازي مشهد واقع گرديده كه پس از تغييرات معماري، تجديد بنا شده است.
بناي فوق شامل دو طبقه با ۷۵ حجره مي باشد كه با كاشي هاي الوان مزين گرديده است.