سد طرق

سد طرق يكي از سدهاي استان خراسان رضوي و شهرستان مشهدِ كه در ۱۴ كيلومتري جنوب شرقي مشهد، بر روي رودخانه طرق و در نزديكي بند قديمي طرق قرار گرفته. سد طرق از نوع بتوني دو قوسيه، كه از ۲۲ بلوك و به عرض ۱۴ متر و ارتفاع ۸۱ متر از پي ساخته شده . ضخامت تاج سد ۸۰/۴ متر و داراي ۸۴/۱۲ متر ضخامت درپي و طول تاج ۳۲۲ متره. حجم بتن ريزي سد ۱۶۵٫۰۰۰ متر مكعبه. سرريز اين سد از نوع نيلوفريه.