كوه هاي خلج

كوه هاي خلج از جاذبه هاي طبيعي استان خراسان رضويه، كه در جاده خلج در جنوب شرقي شهر مشهد قرار گرفته. در واقه اين كوه در نزديكي پارك هفت حوض مشهد قرار گرفته.