پيدا شدن قطعه اي بزرگ از بال راست هواپيماي گم شده مالزي (+عكس)

توضيحات