مقبره پير پالاندوز

در شمال شرقي حرم و در ابتداي خيابان نواب صفوي بنايي آجري و گنبد فيروزه اي به چشم مي خوره كه به دليل بازسازي در اين اواخر به نظر مي رسه كه تازه ساز باشه ولي در واقع بناي اصلي مربوط به شاه عباس صفويه. اين بنا در واقع مزار يكي از عرفاي مذهب شيعه به نام شيخ محمد المقتدي كارندهي معروف به پير پالاندوزست. اين مزار در ابتدا در حاشيه كوچه شور و در پايين خيابان قرار داشته كه با بازسازي هاي اخير در اين مكان قرار گرفته. به باور مردم مشهد شيخ با داشتن كرامات فراوان و با اينكه از اولياء خدا بوده با دوخت پالان براي چهارپايان امرار معاش مي كرده و به همين دليل مردم به او احترام مي گذارند .