غار هندل آباد (اوله)

هندل آباد در فاصله ۴۰ كيلومتري شمالغرب مشهد و در منطقه تبادكان قرار داره. اين غار به اوله هم شناخته مي شه. دهانه كوچك و مستطيل شكل غار هم در فاصله ۱۲ كيلومتري شمالغرب روستا رو به جنوب قرار گرفته. فاصلة روستا تا غار معادل با دو ساعت راه پيمائيه. دهانة غار، بسيار كوچك و به شكل مربعي به سمت جنوب قرار گرفته. طول غار ۹۰ متر و داراي استالاگميت و استالاكتيته. درون غار، چشمة آب كوچكي وجود داره كه مردم محلي به آن جنبة تقدس دادن و مي گن آب آن، آبلة گوسفندان رو درمان مي كنه. اين غار از يك مسير اصلي به طول حدود ۱۳۰ متر تشكيل شده كه در قسمت هايي به صورت تالار بزرگ و در بخشي هم بصورت راهرو به عرض و ارتفاع ۲ متره. از نكات جالب توجه در اين غار وجود تعداد زيادي وزغ علاوه بر خفاش هاست.