غار دره آل

غار دره آل مكاني ست با دهانه بزرگ و ديدني و ديوارهاي مرتفع و بلند كه چشمه اي در مجاورت آن قرار داره. اين غار در ۲۵ كيلومتري شمال شرق مشهد در مسير راه كلات نادري واقع شده. غار روستاي آل از ديدني هاي اين روستاست و در ابتداي جاده دره آل پس از روستاهاي اندروخ و كارده قرار داره. مسير جاده مشهد تا روستاي آل اسفالته. دهانه غار بسيار كوچيكه و در جهت شمال و جنوبه و تا فاصله ۱۰ متري دهانه غار قابل ديدن نيست و عليرغم حضور خيل مردم در روزها تعطيل ، در دره بين روستاهاي كارده و آل ، غار از گزند رهگذران در امان مانده. اين غار قدمتي بسيار داره، تا آنجا كه كوه نوردان اسكلت هايي از انسان اوليه و ابزار او را درون غار يافته اند. عرض غار بين يك تا ۳ متر و عمق آن ۱۰۰ متره. دهانه غار رو به صورت شكافي در ميان سنگ بوده و پرتگاه هايي خطرناك داره.