بند گلستان

اين بند يكي از بند هاي تاريخي استان خراسانه كه مربوط به دوره تيموريانه و در ۸ كيلومتري غرب مشهد بر روي رودخانه گلستان احداث شده . اين بند از مناطق توريستي و ديدني مشهده. با وجود اينكه حدود ۵۰۰ سال از عمر اين بنا مي گذره هنوز سالم و پابرجاست.