پارك ارم مشهد

بوستاني كه در سال ۱۳۸۶ توسط شهرداري ساخته شد و پارك واقعا زيبايي ست.