موزه نان مشهد

نان سنتي، يكي از مظاهر فرهنگ و هويت ما در زمينه تغذيه طي قرون مختلفه، كه در مقايسه با نان هاي وارداتي، از ميزان سلامت بالايي برخوردارن، بر همين اساس به منظور ترويج فرهنگ استفاده از نان هاي سنتي و آشنايي نسل جوان با توليد اين گونه نان ها، اين موزه به همت بخش خصوصي ايجاد شده. در اين موزه، مراحل تهيه آرد شامل بذرافشاني، گندم چيني، خرمن كوبي، ابزار تهيه نان شامل دستاس، آسياب آبي، آسياب بادي، انواع نان شامل سنگك، نان تنوري ساج و نان تنوري سفال هم چنين رقص اپر كه يكي از آيين هاي خراسانيه و منطبق با باورهاي زراعي مردم منطقه ست، به نمايش درآمده. موزه نان، با تكيه بر معماري سنتي با هدف فعاليت فرهنگي و سياست تبليغاتي شركت ونياز كارفرما مطرح شده. در طراحي موزه، اساس طراحي با معماري سنتي-ايراني با استفاده از ساده ترين مصالح(آجر ايراني، كاهگل، چوب و گچ) و هنر استاد كاران در خلق رسمي بندي و گره چيني ها و . . . مورد نظر قرار گرفته. اين موزه، نخستين موزه نان در خاورميانه ست.